Gunnhild Røthe – Magi og Mirakler

Gunnhild Røthe – Magi og Mirakler

I sommer publiserte Museumsforlaget i Trondheim boka «Magi og mirakler» av religionshistoriker Gunnhild Røthe. Hun har vikingtid og nordisk middelalder som sitt spesialområde.

Boken belyser møtet mellom hedendom og kristendom for tusen år siden, der forfatteren tar for seg religiøse fenomener som magi og mirakel. I en overgangsfase kunne den ene religionens magi bli til den andre andres mirakel og omvendt. Hun dveler ved begrepet magi. Er det et ord vi liker?

Norrøn magi og kristne mirakler blir satt i sammenheng. Her er begrepene brukt nøytralt, og fortellingene vurderes ikke hvorvidt noe er sant eller ikke. De troende blir tatt på alvor.

Forfatteren henter frem trekk ved Frøya som i kristen tid videreføres av Maria. Hun berører aspekter ved Olavskulten som er aristokratisk og ofte maktorientert mens dyrkelsen av Maria var mer rettet mot livet her og nå, om forhold som handlet om kjærlighet, fødsel, helse og død. Røthe belyser kvinnens religiøse posisjon både i hedendommen og i kristendommen og hvordan kristendommen etter hvert vinner frem som den eneste lovlige religionen.

Forfatteren utfordrer forestillingen om religionsskiftet ovenfra som et ideologisk skifte med vekt på politikk og religion, menn og makt. Den kristne kirke utviklet et hierarki av mannlige religiøse ledere, mens kvinnene opprettholdt sin funksjon i utøvelsen av den folkelige og medisinske magien. Forfatteren trekker frem mirakelsamlingen i Passio Olavi som stort sett er ideologiske, de er med å fremme kongemakten, mens noen av fortellingene er knyttet til kvinner, disse er nokså annerledes, er litt anonyme.

Forfatteren dveler ikke ved troens læresetninger og dogmer snarere ved den praktiske siden. Våre forfedre hadde et praktisk/pragmatisk forhold til sin religiøsitet.

Flere av kapitlene er viet relikvier, pilegrimsmål og hellige kilder som det var stor trafikk til, også etter reformasjonen. Gunnhild Røthe har skrevet en akademisk fagbok, men den er engasjert, lettlest og byr på mye fortellerglede mellom permene. Boken anbefales på det varmeste.

Anmeldt av Eivind Luthen.