Gjennomføring av årsmøte 2020

by pil
Gjennomføring av årsmøte 2020

Vi er nå inne i en tid som påvirker oss alle og som innebærer store begrensninger i aktivitet og livsutfoldelse. Styret i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har diskutert situasjonen og kommet fram til at det verken er forsvarlig eller i tråd med nasjonale pandemianbefalinger å gjennomføre et årsmøte ved fysisk oppmøte onsdag den 6. mai. Da det er svært usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare, er det også umulig å si når vi vil kunne avholde et møte ved en ny utsettelse.

Årsmøtet for PSJ i 2020 gjennomføres derfor på e-post. Dersom det skulle være spørsmål knyttet til om det er lov å avholde årsmøte per e-post, så har styret i PSJ vurdert dette og kommet fram til at å tilpasse årsmøtet digitalt ikke er problematisk. Flere store organisasjoner og foreninger har valgt å gjennomføre årsmøter digitalt, og regjeringen har gitt føringer om elektronisk gjennomføring av årsmøter for blant annet sameier og borettslag.

Det er flere av punktene på sakslisten vi svært gjerne skulle ha formalisert. Det gjelder godkjennelse av regnskapet for 2019 (for å kunne søke om momsrefusjon), årsberetning for 2019, forslag til budsjett 2020 samt valg. For disse punktene har det ikke tidligere vært gjort endringer på styrets innstilling på årsmøtene. (Det betyr ikke at det ikke har skjedd at styret på bakgrunn av nye opplysninger har endret forslag til budsjett). Styret ber medlemmene derfor denne gangen om å godkjenne styrets forslag slik som fremlagt i sakspapirene.

  • Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på foreningens hjemmeside, og vil også sendes ut på e-post.
  • Eventuelle spørsmål knyttet til årsmøtesakene bes sendt oss pr epost innen utgangen av mandag 4. maipilegrimsfellesskapet@gmail.com. Styret vil besvare spørsmål fortløpende, og senest innen kl. 12.00 den 6. mai.
  • Innsigelser til styrets forslag til vedtak avgis på e-post innen mai kl. 16.00. Dersom du stiller deg bak styrets innstilling trenger du ikke foreta deg noe.

Dersom det er motforestillinger til dette skal vi selvfølgelig videreformidle til alle medlemmene før forslagene anses som vedtatt.

Styret håper på forståelse for at årsmøtet avholdes per e-post i denne spesielle tiden vi er inne i. Vi håper alle våre medlemmer kommer gjennom denne perioden på en god måte, og vi gleder oss til vi igjen kan møtes til Åpent Hus og andre arrangementer.

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av ordstyrer og protokollførere
3.    Godkjenning av årsmelding
4.    Godkjenning av regnskap
5.    Framlegging av budsjett og fastsetting av kontingent.
6.    Endring av vedtekter, § 6.1
7.    Behandling av innkomne forslag.
8.    Valg av styre, revisor og valgkomite

Vedtektene til foreningen finner du her.

Dokumentene for årsmøtet finner du her:

Det vil ikke bli avholdt et medlemsmøte etter årsmøtet (tidligere oppsatt åpent hus utgår).