Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
14. november 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Nå kommer de fem pilegrimssentrene!
16.04.2010 01:28
Regjeringen har fordelt 5 mill kr til regional satsing langs pilegrimsveiene mellom Oslo og Nidaros. Fem enheter bygges nå opp, alle med en ansatt pilegrimsleder


Litt historie
Uddus utredning, som ble levert i feb 2009, la opp til en meget omfattende satsing på pilegrimsvirksomheten, og i august lanserte daværende kirkestatsråd Trond Giske regjeringens satsingsplan for pilegrimer. Her la han listen adskillige hakk lavere enn det Uddu hadde foreslått. Nå var en lang rekke pilegrimssentra redusert til fem ”kontorer” langs leden mellom Oslo og Nidaros. Satsingen var ellers ganske rundt formulert, men vi fikk konkretisert dette tydeligere gjennom statsbudsjettet i oktober.

I februar 2010 kom retningslinjene for etablering av de fem pilegrimskontorene, men da var mye allerede gjort ved flere av disse stedene. Noen lokale interessegrupper hadde gitt sine syn klart tilkjenne tidlig i prosessen, det var etablert gode samarbeidslinjer mellom kirke, kommune, næring, landbruk og kultur. Mange pilegrimssteder utenom leden ga uttrykk for skuffelse over at de ikke hadde kommet med på denne første tildelingen av pilegrimsmillioner.


Folket skal ut å gå!
Dette er noe av grunntanken i den statlige pilegrimssatsingen: Folket skal opp av sofaen, få på seg turtøy og komme seg ut!

Men det skal litt mer til for å knytte denne aktiviteten til pilegrimsvirksomheten. I retningslinjene, som ble utgitt av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet legges det et grunnlag for det som er viktig for nettopp pilegrimer.

Hamar bispedømme har fått 4 av de 5 pilegrimsmillionene, helt i harmoni med at 4 av de 5 planlagte pilegrimskon-torene ligger i dette bispedømmet. Kirkefagsjef Freddy Knutsen i Hamar forteller at det legges opp til stor lokal frihet mht hvordan kontorene skal organiseres innenfor de retningslinjene som er gitt.

Men han understreker at det nå er ønskelig å få etablert mest mulig før sommerens vandring starter. Folk skal oppleve at de blir tatt godt imot. Han påpeker også at det må tilbys kultur med kirkelig profil til pilegrimene.


De regionale kontorene gis stor frihet i hvordan de skal organiseres. De skal ikke legges under kirkelige eller andre offentlige organ, og virksomheten skal baseres på brede interessegrupper, også pilegrimsorganisasjoner. Retningslinjene er nedfelt i ni punkter som dessuten omfatter videreutvikling av pilegrimstradisjonene, informasjonsvirksomhet, organisering av vandringer og bidrag til vedlikehold av pilegrimsveiene. Departementet forutsetter at det ansettes en person som har ansvaret for virksomheten i hver region.


Regional inndeling

Hver av regionene skal ha ansvar for sin spesifikke del av pilegrimsveien. Dette innføres allerede denne sesongen, og gjelder også de organiserte langvandringene. Tilrettelegging og vandringsledelse for gruppene blir et ansvar for den enkelte region, dvs at en gruppe som starter i Middelalderparken i Oslo vil være under vingene skiftevis av fem regionale ledere etter hvert som den beveger seg nordover mot Nidaros, hvor den sjette og siste overtar. Dette betyr at planlegging av overnatting, forpleining, vandringsledelse og følgebil ikke lenger skal utføres av pilegrimsmottaket i Nidaros, men legges til de regionale ledd. Der det er naturlig vil det også bli gitt kulturelle tilbud til langvandrerne.

Den endelige inndelingen av pilegrimsveien er ennå ikke klar, men foreløpig ser det ut til at Oslo-kontoret vil få ansvar frem til Bønsnes langs den vestre veien og til Espa langs den østre. Granavollen vil ha ansvaret for pilegrimene fra Bønsnes til Gjøvik og til Kapp (for dem som skal over Mjøsa til Hamar). Hamar-kontoret vil ha ansvaret for pilegrimsveien på østsiden av Mjøsa, dvs fra Espa til Lillehammer. Hundorp-kontoret vil få ansvaret for nesten hele Gudbrandsdalen fra Gjøvik og Lillehammer til Otta eller Nord-Sel . Der overtar Dovre-kontoret som har ansvaret for pilegrimene over fjellet og helt frem til Sundet.


Dovrefjell

Hans Jacob Dahl har permisjon i to år fra jobben som sokneprest i Dovre, og er allerede i funksjon som daglig leder for Dovre-kontoret. Dette er foreløpig etablert i Hjerkinnhus, dvs de fraflyttede lokalene etter Forsvarets virksomhet på Hjerkinn.

Virksomheten der vil skje i samarbeid med Norsk villregnsenter og Hjerkinn fjellstue.


I tillegg til kontor blir det møterom og overnattings-muligheter på Hjerkinnhus.

Eysteinkirken, som bare ligger noen hundre meter unna, vil stå sentralt i pilegrimstilbudet på Dovrefjell. Det er også lagt opp til flere herberger i Dovre-området.

Virksomheten til dette regionkontoret er underlagt en styringsgruppe med representanter fra Oppdal og Dovre kommuner, menighetene og reiselivsorganisasjoner.

Kontoret vil videreføre mye av den virksomheten som allerede skjer i dette området, bl a for skoler og konfirmanter. Tilbudet om Pilegrimsdager på Dovrefjell vil bli videreført av interesseforeningene På Dovre og Oppdal i samarbeid med regionkontoret.


Hundorp
Arbeidet med å bemanne regionkontoret er i full gang, og det forventes at en person er på plass før sommeren. Stillingen legges administrativt under Gudbrandsdalsmuseet, som også står økonomisk ansvarlig for de tildelte midlene. Daglig leder av museet, John Olsen vil være foresatt for ”stedlig ansvarlig” som er foreløpig tittel på stillingen.

Det blir opprettet en faggruppe for pilegrimsarbeid med bred forankring i kirken, museet, reiseliv og kommuner. Dale-Gudbrands gård på Hundorp er også med i denne gruppen, og her etableres ”pilegrimshuset” med kontor og enkle overnattingsilbud med selvbetjent kjøkken.

Det legges opp til en rekke kulturtilbud, og det blir en spesiell satsing på miljøtiltak.

Hundorp Dale-Gudbrands gard

Det er meningen at faggruppen skal delta aktivt i arrangementer og innhold av de ulike tilbudene, og disse vil finne sted i hele dette langstrakte området, som omfatter både Lillehammer og Otta. I tillegg til langvandrende pilegrimer vil det bli en rekke tilbud til lokalbefolkningen og turister som vil prøve seg på kortere vandringer.


Hamar

Her får kontoret en meget sentral plassering på Domkirkeodden, nær Glasskatedralen og Hedmarksmuseet, midt i den gamle Kaupangen fra middelalderen. Domkirkeodden, som nå er en del av Hedmark fylkesmuseum, fikk ved 100 års-jubileet i 2006 det gamle NRK-bygget som gave. Museet har vært usikker på hvordan dette bygget kan brukes på en god måte, og har nå funnet den ideelle løsningen.

Her blir det etter hvert både pilegrimskontor og overnattingstilbud, men det gjenstår mye arbeid med å få lokalene i orden. 

Det er opprettet en styringsgruppe som består av representanter fra Kirken, museet, kulturkontorene i de fire berørte kommunene, samt fylkeskommunen. De fire berørte kommunene er Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Den siste av disse er med for også å få med Østerdalsleden (eller en del av den) i dette prosjektet. Det arbeides med å få en prosjektstilling for et halvt år i første omgang, og så får man skaffe erfaringer fra den før en fast stilling kan opprettes neste år. I første omgang, mens pilegrimslokalene gjøres klare, stiller Domkirkeodden kontorplass til rådighet, og står ansvarlig for driften. Det er foreløpig ikke ansatt noen person i stillingen.

Direktør Steinar Bjerkestrand på Domkirkeodden står sentralt i arbeidet med pilegrimsprosjektet på Hamar. Han forteller at det arbeides med å videreføre og utvide oppleggene for lokale vandringer, og at alt legges til rette for at langvandrere skal bli tatt vel imot.

Han kan også opplyse om at det er interesse for å bruke Skibladner og Mjøsas redningsskøyte for å transportere pilegrimer på tvers eller på langs av sjøen.

Pilegrimssatsingen i Hamar har sin egen nettside.


Granavollen
Her har Randi Thorsen stått på lenge for å få etablert et pilegrimssenter. Hun arbeider med ”stedsutvikling”, og stedet det er snakk om er nettopp Granavollen – området hvor vi blant annet finner de kjente Søsterkirkene, og en sentral møteplass fra førkristen tid. Hun setter ”mer vandring” som et stikkord for hva som nå har prioritet. For å få til dette må det selvsagt skapes interesse for saken, men dette betyr opplevelse av eierskap for leden og pilegrimsvirksomhet hos brede lag av folket.

Det er også viktig å inspirere mange grupper og lag til å organisere pilegrimsvandring. Randi Thorsen fremhever at selv om korte, lokale vandringer er viktig, må tilretteleggelsen og infrastrukturen være på langvandrernes premisser.

Samtidig er Randi Thorsen opptatt av at pilegrimsvandring har sin egenart, sin egen dynamikk. Det er viktig å innse at pilegrimer ikke er turister, og at det må legges til rette for ro og langsomhet – for dem som ønsker det. Det har allerede vært mye lokal vandring på Hadeland, og det skal det bli mer av fremover!  

Stillingen som daglig leder for denne regionen opprettes nå først som en prosjektstilling, direkte underlagt Randi Thorsen. Det er stort håp om at stillingen kan besettes før sommerens aktiviteter setter inn. Også i denne regionen blir det etablert et eget fagråd som skal støtte opp om dette arbeidet.

På et møte hos biskopen i Hamar sist høst ble det også tatt initiativ til et eget pilegrimsforum som omfatter alle de fem kontorene og Pilotprosjekt Pilegrimsleden. Dette er en gruppe som skal koordinere og tilrettelegge arbeidet for pilegrimsvandring langs hele leden til Nidaros, inspirere hverandre, utveksle erfaringer og hjelpe hverandre med å ”holde trøkket” overfor kommunene og andre instanser.


Oslo

I Oslo er det domprost Olav Dag Hauge som har ansvaret for å dra i gang arbeidet med den regionale pilegrimssatsingen. Han ønsker å fokusere på Gamlebyen, nettopp der pilegrimsleden starter, som det sentrale pilegrimsstedet i hovedstaden. Han håper at det skal bli mulig å opprette et eget pilegrimssenter i denne delen av byen, og ser for seg en form for samordning med det eksisterende Pilegrimskontoret.  

 Det er nå under opprettelse en prosjektgruppe, og den vil bestå av representanter fra bispekontoret, Oslo og Bærum kommuner, Gamlebyen kirke og Pilegrimsfellesskapet St Jakob. Det er håp om at en prosjektleder kan tilsettes allerede fra 1 mai.


Domprosten ønsker at satsingen i Oslo også skal fokusere på Oslo som pilegrimsmål. Hit kommer det pilegrimer fra alle himmelretninger, også nordfra!

 ToBe
 


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.