Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


NB: NY DATO FOR ÅRSMØTET!
28.02.2009 17:12
Årsmøtet i Pilegrimsfellesskapet St Jakob er flyttet til søndag 22 mars på grunn av møtekollisjon. Vi møtes allerede kl 16, og får da først et foredrag om Dag Arne Roums lange pilegrimsreise til Midtøsten sist høst. Deretter arrangeres årsmøtet, og spesielt i år blir behandling av nye vedtekter og nytt navn for vårt fellesskap. Saksdokumentene til årsmøtet finner du her.

......

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Pilegrimsfellesskapet St Jakob, Norge
Kampen menighetshus, Oslo
Søndag 22 mars 2009 kl 16 – 19

       Sak 1: Konstituering av årsmøtet
        Sak 2: Valg av møteleder, referenter og
                    protokollunderskrivere.
        Sak 3: Årsberetning for 2008
        Sak 4: Regnskap for 2008
        Sak 5: Forslag til vedtektsendringer.
        Sak 6: Budsjett for 2009 og
                    fastsetting av kontingent for 2010.
        Sak 7: Valg

Årsberetning for 2008 kan du laste ned her
Regnskap og budsjett finner du her
Og den økonomiske balanserapporten ligger her


              MEDLEMSMØTE
Før vi starter på årsmøtesakene vil  Dag Arne Roum fortelle fra sin tre måneders pilegrimsreise gjennom Europa til Midtøsten.
Servering: Ost og kjeks. Entre kr. 120
Påmelding til Pilegrimskontoret: Tlf: 22 33 03 11,  e-post:
pilegrim@pilegrim.no
Forslag til vedtektsendringer for Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge.

Styret i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har ved flere anledninger signalisert at de ønsker en bred debatt om hva de vil med foreningen og stake ut kursen videre. Det har også vært et ønske om å drøfte samarbeidet mellom lokalforeningene og hovedforeningen.

Som et ledd i dette arbeidet inviterte styret til et utvidet møte med lokalforeningene i Kampen menighetshus 8. november 2008. På dette møtet ble det fattet følgende vedtak: ”Det ble nedsatt en gruppe som skulle utarbeide forslag til hvordan foreningen bør organiseres. Komme med forslag til vedtektsendringer og hvordan kontingenten eventuelt skal fordeles mellom hovedforeningen og lokallagene. Forslaget skal legges frem for årsmøtet i 2009.” Arbeidsgruppen besto av: Trond Muri, Eivind Luthen, Tormod Berger og Lisbeth Stigen fra hovedforeningen, Anne Saastad Fure fra lokalforeningen i Telemark og Vigdis Vormdal og Torgeir Gunleiksrud fra lokalforeningen St. Olav, Nidaros.

Arbeidsgruppen har etter sitt møte i Svelvik 10. og 11. januar (hvor hele arbeidsgruppen deltok bortsett fra Eivind Luthen) omarbeidet vedtektene med sikte på å få en mer ryddig og fremtidsrettet organisasjon hvor medlemsforeningene får større innflytelse i hovedforeningens prioriteringer (se vedlegg). Arbeidsgruppen er opptatt av å stimulere til økt aktivitet i eksisterende lokalforeninger og legge forholdene bedre til rette for opprettelse av nye lokalforeninger slik at pilegrimsfellesskapene samlet vil dekke hele ”pilegrims- Norge”. Arbeidsgruppen vil også legge frem forslag til årsmøtet til konkrete tilbakeføringer av deler av medlemskontingenten til lokalforeningene.

Av de viktigste forandringer nevnes:
· Navneendring. Vi mener at navnet ”Pilegrimsfellesskapet i Norge” er et bedre navn for en landsomfattende forening. Dette forhindrer selvsagt ikke at lokalforeninger kan knytte sine navn til St. Jakob, St. Olav eller andre helgener.
· Under §4 Hovedforeningens arbeidsområder er samarbeidet med lokalforeningene tillagt mer vekt.
· Under §6.2 er det presisert at årsmøtet skal godkjenne årsmelding, regnskap og budsjett. Ved punktet ”Gjennomføre valg” er det presisert at det bør tilstrebes god geografisk fordeling av hovedforeningens styremedlemmer.
· Under §7 foreslår vi at 3 av 5 styremedlemmer  representerer lokalforeningene. Dette er jo nokså situasjonsbetinget. Pr dato eksisterer 3 lokalforeninger med svært forskjellig aktivitet. En av disse er uten styre og fast program. Vi foreslår en engen lokalforening for Oslo som beholder St Jakob-navnet. Det er dessuten et viktig moment at mange av medlemmene fortsatt bor i områder uten noen lokalforening. Her må en justere vedtektene i takt med at utviklingen av foreningen.
 
Arbeidsgruppen er fullt klar over at dette bare er et skritt på veien for å styrke Pilegrimsfellesskapet i Norge. Med sterkt økende interesse for pilegrimsvandring i Norge og med flere departementers initiativ for å møte denne utviklingen, innebærer dette store muligheter for å videreutvikle Pilegrimsfellesskapet som en toneangivende aktør. Større tilslutning og nye lokalforeninger vil medføre behov for ytterligere justeringer av organisasjon og vedtekter. Arbeidsgruppen håper imidlertid de foreslåtte vedtektsendringer er et skritt i riktig retning for en organisasjon med et stort utviklingspotensiale.

Forslaget til nye vedtekter finner du her 


Roums pilegrimsreise
Dag Arne Roums fikk i høst tre måneders uforpliktende studiepermisjon fra sin stilling som sokneprest i Strømsgodset menighet i Drammen. En stor del av denne permisjonen ble brukt til en pilegrimsreise som førte han til 19 land, 13 hovedsteder og 7 klostre. Han besøkte den romersk-katolske, syrisk ortodokse, syrisk katolske, armenske, marionittiske og koptiske kirke. Den viktigste delen av reisen var et 22 dagers opphold på Deir Mar Musa, et kloster som også er et møtested mellom muslimer og kristne, noen mil nord for Damaskus. Roum forteller at han nettopp ønsket å lære mer om hvordan Kirken skal forholde seg til de mange muslimene som også finnes innenfor hans menighet i Drammen.

Ellers var det et viktig poeng for han å stå fritt med hensyn til veivalg og program. Hvis han ville bli noen ekstra dager på ett sted, så gjorde han det.

Når han opplevde de gode møtene med interessante mennesker kunne han bare vente med å dra videre. Og han kjente på været, humøret og lommeboka om han skulle dra østover eller vestover. Han var i det hele tatt innstilt på å ta imot de opplevelsene som bød seg!

Velkommen til å høre mer om denne spennende turen i Kampen menighetshus i Oslo søndag 22 mars kl 16.

Hvis du vil lese Roums dagbok på forhånd, og se hans mange flotte bilder, kan du gjøre det her
Og hvis du er spesielt interessert i Mar Musa, kan du finne mer informasjon her.Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.