Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Fra medlemsmøtet i Trondheim 7 februar
27.02.2009 00:05
På medlemsmøtet i Pilegrimsfellesskapet St Olav ble det blant annet orientert om arbeidet med nye vedtekter for hovedforeningen og om Per Uddus arbeid med Prosjekt Pilegrimsmotivet

Medlemsmøte i Pilegrimsfellesskapet  St. Olav, Nidaros
7.feb. 2009 i Nidaros pilegrimsgård

 
Som velkommen leste Vigdis et dikt om TAKK
 
Sak 1: Orientering om forslag til nye vedtekter i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob.
Styret i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har ved flere anledninger signalisert at de ønsker en bred debatt om hva de vil med foreningen og stake ut kursen videre. Det har også vært et ønske om å drøfte samarbeidet mellom lokalforeningene og hovedforeningen.

Som et ledd i dette arbeidet inviterte hovedstyret til et utvidet møte med lokalforeningene i Kampen menighetshus 8. november 2008. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til hvordan foreningen bør organiseres.  Gruppa skulle komme med forslag til vedtektsendringer og hvordan kontingenten eventuelt skal fordeles mellom hovedforeningen og lokallagene. Arbeidsgruppen besto av: Trond Muri, Eivind Luthen, Tormod Berger og Lisbeth Stigen fra hovedforeningen, Anne Saastad Fure fra lokalforeningen i Telemark og Vigdis Vormdal og Torgeir Gunleiksrud fra lokalforeningen St. Olav, Nidaros.

Arbeidsgruppas forslag er drøftet i hovedstyret.
Hovedstyrets forslag ble delt ut og gjennomgått av Torgeir Gunleiksrud.
Mål for arbeidet var å få en mer ryddig organisasjon. Det er foreslått en paraplyorganisasjon  hvor lokallag og enkeltmedlemmer kan være med. Navn er foreslått: Pilegrimsfellesskapet i Norge.
 
Etter gjennomgang ble forslaget drøftet. I hovedsak var det enighet om forslaget. Gruppen fikk ros for godt arbeid.
Stein Thue foreslo en tilføyelse til § 4: Ha samarbeid med relevante europeiske pilegrimsorganisasjoner 
Viktig at medlemsbladet Pilegrimen utnevner både redaktør og redaksjonskomite.
Hvordan kontingent skal fordeles må det arbeides videre med
Vedtektene skal behandles på årsmøtet I Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, 21. mars. Saksdokumenter blir lagt ut på www.pilegrim.no

Sak 2: Prosjekt Pilegrimsmotivet
 
Vigdis gjorde rede for prosjektet slik det ble framstilt av Per Uddu på Nordisk pilegrimstreff i Oslo 30.jan. -  1feb. d.å..
Prosjektet blir levert Trond Giske 11 feb. kl 12.00
Pilegrimsfellesskapet St. Olav  er høringsinstans.
 
Det ble gjort rede for høring.  Frister for kommentarer til nedsatt arbeidsgruppe , 2. mars. Arbeidsgruppe bestående av Vigdis Vormdal, Liv Aastad, Jørg Kunzendorf og Anna Kristine Kveinå skal utarbeide forslag som blir drøftet på styremøte 24.mars
 
Prosjektet ble kommentert både positivt og negativt. I hovedsak burde en være positiv og avvente hva ulike instanser innen kirke/stat/kommune/frivillige mener
 
Sak 3: Informasjon fra styret.
 
Tur til Tautra 18 april. Tore Gulbraar er reiseleder.
Seminar tirsdag 10. feb. om Pilotprosjektet Pilegrimsleden , ledet av Knut Lillealteren.
Flere fra foreningen møter.
Årsmøte St. Jakob, 21 mars
Årsmøte St. Olav, 25 april
Leder søker St. Jakob om kr. 12 000 til driftsstøtte.
 
Sak 4: Eventuelt
 
Forslag fra Stein Thue om at det settes opp et skilt ved Nidaros pilegrimsgård som viser de viktigste pilegrimsmål: Jerusalem. Roma, Santiago de Compostela, Vadstena (jfr. skilt i Spania, som Eivind Luthen hadde ideen til).
 
Kollekt på møtet : kr. 750, som trengs i en heller slunken kasse.
 
Takk til alle som kom, takk til dem som hadde med noe å spise, til dem som kokte kaffe og ordnet i stand. Takk til Vigdis for god ledelse.
 
Fint om vi kan dele på oppgavene.
 
Anna Kristine Kveinå
referent


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.