Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Evalueringsrapport fra pilegrimsvandring for innsatte 2006
02.03.2007 00:14
Nå foreligger rapporten som bl.a. beskriver hva vandringen betydde for de innsatte som deltok.

EVALUERINGSRAPPORT
Pilegrimsvandring som alternativ til soning
14. august -12. september 2006


1. BAKGRUNN
Pilegrimsvandring for kriminelle som alternativ til soning er en utprøvd ordning i Belgia, Nederland, Frankrike og USA. Det oppsiktsvekkende er de gode resultatene man kan vise til i Europa: Hele 60 % av deltagerne ble godt eller meget godt rehabilitert etterpå. Det er svært unge lovbrytere som får tilbudet, gjerne folk fra 16 år og oppover. Det er organisasjonen ”OIKOTEN” (www.oikoten.be) som står for opplegget. Der har over 300 kriminelle vandret seg til et bedre liv siden 1982.

En pilegrimsvandring dreier seg for de innsatte om  sosial og fysisk mestring. Dette gir selvtillit og en følelse av å ha greid noe positivt. Mange problemer legges vekk når man må konsentrere seg om å vandre, spise og sove i dagevis. Dette har vi sett eksempler på innen psykiatrien også. Senter for voksenopplæring i Førde som behandler tungt belastede, ofte eks-kriminelle med psykiske problemer,  har høstet meget gode erfaringer med å ta med klienter på vandring til Spania. ”Jeg har fått et helt nytt, medikamentfritt  liv”, er det flere klienter som uttaler etter turen.

2. FORBEREDELSER
Det ble arrangert informasjonsmøtet på Bastøy fengsel i mai 2006. 30 av de ca. 110 innsatte seg med en gang. 5 ansatte tegnet seg også for å være med. Ledelsen ved fengslet plukket ut 6 innsatte og 2 reserver. Deltagerne fikk utlevert egnede støvler og startet gå-trening rundt øya på egenhånd. Sovepose, ryggsekker  og annet nødvendig utstyr ble lånt ut fra skoleavd. på øya.

I juli ble det gjennomført 2 ”dagsvandringer” fra Tønsberg til Nykirke.for samtlige under ledelse av vandringsleder Eivind Luthen. Sistnevnte forberedte for øvrig hele vandringen på forhånd, bl.a. med  avtaler med overnattingssteder, reisebeskrivelse, dagsetappene osv.

Bastøy fengsel er en åpen anstalt der innsatte er vist tillit nok til å være på en øy med mulighet for rømning. Det er således ingen murer eller låste dører for de som soner der. Deltagelse på en pilegrimsvandring representerer en utvidelse av tilliten til den enkelte og er med på å bygge opp vedkommende ytterligere. Deltagerne på turen utgjør derfor ikke noen risiko for andre. Alle vet utmerket godt hva de vil ødelegge for fremtidige vandringsprosjekter for andre innsatte hvis de svikter underveis.

3. GJENNOMFØRINGEN
Mandag 14. august gikk starten fra Middelalderparken i Oslo og nordover for 6 innsatte, 1 betjent og Luthen. Undertegnede deltok sammen med et styremedlem fra Pilegrimsforeningen (som for øvrig er fotterapeut) på de første dagsetappene. Sistnevnte 2 personer møtte også gruppen på Dovre og var med dem 4 dager der.  Pleie av føtter er nødvendig i begynnelsen for å forebygge gnagsår og svært kjærkomment lenger ut i løypa..

Turen til Trondheim gikk over all forventning . Det var et samhold i gruppen som var imponerende og ”gutta” hjalp hverandre når gnagsår, tretthet eller andre plager inntraff. Det var en tøff tur med dagsvandringer på mellom 1,5 – 4 mil og en sekk på 13-15 kg for den enkelte.. Det var ingen hviledager og hele turen gikk på de planlagte 29 dagene. I Trondheim tok biskop Wagle, avdelingslederen på Bastøy, noen betjenter og prosjektlederen dem imot. ” Hver og en fikk under en høytidlighet overrakt pilegrimsbrevet av biskopen.
 
Beskrivelser fra dagens etappe inkl. uttalelser fra de innsatte underveis ble hver dag lagt ut på nettstedet www.pilegrim.no av Pilegrimsfellesskapet St. Jakob sin webmaster. Dette ga Bastøy fengsel anledning til å følge med hele tiden. Nyheter på oppslagstavlen der ute sørget for å holde de andre innsatte der ute løpende orientert.

Også familie og mange venner av innsatte fulgte nettstedets reisebeskrivelser.

En oppsummering av hele vandringen er tatt inn i tidsskriftet ”PILEGRIMEN” nr. 4/2006.

4. FORHOLDET TIL PRESSEN OG OMVERDENEN.
Pressen inkl. NRK og TV2 hadde positive nyhetsoppslag om turen. Lokalaviser brakte for øvrig positive oppslag under hele turen nordover.

En samling av alle avisoppslag er samlet i eget hefte av redaktøren for internavisen ”BASTA” på Bygdøy.

De innsatte var glad for pressens interesse for turen. De ble nærmeste ”kjendiser” etter hvert og ble møtt av mange positive mennesker underveis. Å bli invitert inn på lunch, kaffe og kaker og så mye velvilje fra fremmede gjorde inntrykk på deltagerne.

5. VIRKNINGEN PÅ DE DELTAGENDE INNSATTE
Opplevelsen før og under vandringen er beskrevet ovenfor og ble overveldende positiv. Innsatsen og ”stayer-viljen” var enorm hos alle og det var ingen tegn til konflikter i gruppen.

Etter turen har både innsatte, betjenter og vandringeleder svart på et evalueringsskjema.

Som en generell oppsummering kan nevnes følgende:

1. Innsatte uttaler at man får ”bekreftelser på hva som er gode verdier på en sånn tur. Jeg ser helt klart at for veldig mange i norske fengsler ville dette ha meget rehabiliterende effekt. Dette er sosial trening på høyt nivå, læring om hvordan å fungere i gruppe, lære å vise hensyn og selvfølgelig å få positive verdier som man kan bruke videre i livet. Dette er soning  med innhold!”.

2. Utvelgelsen av innsatte som ønsket å gå, ble foretatt av fengselets ledelse og det var klokt.
De utvalgte fungerte hundre prosent. Det var også riktig strategi å plukke ut noen innsatte som kjente hverandre godt på forhånd.  Motivasjonen var på topp hele tiden.

3. Vandringen ble gjennomført uten pause. Det er mulig at det bør legges inn 2-3 hviledager, hver 10 dag      
 kanskje.Turen ble gjennomført under motto, "en for alle - alle for en", det betød at  man tok ansvar for      
 hverandre, viste hensyn til de som ble hengende etter.  At de innsatte fikk møte pressen var riktig, det ga    
 dem et visst eierforhold til vandringen, og de syntes det var kjekt å lese om seg selv i avisen etterpå.

 4. At turen ble gjennomført med et overordnet motiv var riktig, dvs. at man gikk for noe større en seg selv.
 Vandrerne fikk god innføring i kultur/kirkehistorie - at Prøysen-visene ble et gjenomgangstema ga turen     
 en bærende nerve som føltes riktig for alle.  Det var også riktig å møte kirken/menigheter/historielag.   
 Dette skapte gode relasjoner mellom bygdefolket/vandrerne.

5. Et bedre planlagt kosthold underveis  er nødvendig.

6. Bedre reiseplanlegging for betjentenes avløsning er nødvendig. Flere dagers vandringer  pr. betjent kan være en fordel, ikke minst med tanke på deres fysiske styrke når de starter i forhold til de som har gått en stund.

7. De fleste innsatte ønsker å holde kontakt med Pilegrimsfellesskapet etter soningen.

8. Alle kunne tenke seg flere pilegrimsvandriinger etter soningen, gjerne i Frankrike eller Spania.

9. Å ha en vandringsleder som Eivind Luthen med hans enorme kunnskap om historiske steder som man passerer underveis, var en uttalt forutsetning for suksessen.

6. ØKONOMI
Justisdepartementet bevilget kr. 200 000,- til prosjektet. Bastøy fengsel dekket utgiftene til kost for de innsatte som deltok, med ca. kr. 30 000,-. Alle øvrige utgifter inkl. lønn til betjenter og vandringsleder ble dekket av Pilegrimsfellesskapet. Budsjettet ble holdt uten noen form for overskridelser. Overskuddet på prosjektet var kr. 217,-

Hvis man ønsker å sammenligne kostnadene på en pilegrimstur for 6 innsatte  med hva det koster Bastøy fengsel å ha en innsatt på øya i ett døgn, er tallene slik:

Pilegrimsturen:
31 dager på pilegrimstur inkl. hviledag i Trondheim og hjemturen  kostet ca. kr. 230000,-
Dette gir kr. 230000,- : 6 innsatte : 31 dager = kr. 1236,- pr. døgn pr. innsatt.
Dette inkluderer mat pr. innsatt pr. døgn på kr. 167,-

Opphold på Bastøy iflg. Avd.leder Alnes:
Totale budsjettkostnader : antall innsatte = kr. 900, pr. døgn pr. innsatt
Det koster kr. 54,- i mat  pr. mann pr. døgn.

Merkostnaden på en pilegrimstur er kr. 1236 – kr. 900 – kost kr. 54,- = kr. 282,- pr. døgn pr. innsatt.

Det må opplyses at Bastøy fengsel ikke greide å utnytte deltagernes ledige rom i den perioden de 6 innsatte var på vandring, på tross av at 2 av dem oppnådde sin løslatelsesdato underveis. Disse 2 innsatte hadde på forhånd valgt å fullføre turen til Trondheim likevel.

Det ble opprinnelig lagt opp til 6 ukers vandring fra Tønsberg til Trondheim, men dette lot seg ikke gjennomføre i 2006. Med en såpass lang vandring, nemlig 38 dager, som det er lagt opp til i 2007, er det kanskje lettere å utnytte noen av rommene til vandrerne og avhjelpe soningskøen. Døgnprisen pr. innsatt vil bli lavere i 2007.

Om Bastøy Fengsel kan spare noe i den perioden de 6 innsatte er på vandring, vites ikke, men kan man greie å utnytte rommene til nye innsatte, burde regnestykket se positivt ut for alle parter.

7. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
”Dette er veldig spennende, og kanskje starten på noe stort innenfor straffegjennomføringen i Norge”, skrev en innsatt på Bastøy til  foreningen da nyheten om en pilegrimsvandring ble kjent. De som har fulgt straffegjennomføringen i norske fengsler gjennom tiår og kjenner tilbakefalls-statistikkene som i noen år har nådd hele  85 % tilbakefall, vet at svært få av de ulike påvirkningsprogrammer og  tiltak i anstaltene i rehabilterende øyemed har fungert.

Problemet rundt unge lovbrytere og fengsling er også økende.
Derfor er erfaringene fra organisasjonen ”Oikoten” i Belgia og Nederland som siden 1982 har greid å hjelpe hele 60 % av denne gruppen tilbake til et lovlig levesett, så imponerende.

Våre erfaringer fra den første lengre pilegrimsvandringen i Norge er sammenfallende med det ”Oikoten” har dokumentert. Turen fra Oslo til Trondheim må sies å ha vært 100 % vellykket for de innsatte.
 
En pilegrimsvandring gir selvtillit og en følelse av å ha greid noe positivt. Mange problemer legges vekk når man i dagevis må konsentrere seg om å vandre, spise og sove. Vi vet at fysisk aktivitet, tid til refleksjon, frisk luft og positive opplevelser i et fellesskap er behandlende og gir innsatte en bedre evne til å klare seg etterpå. Selvsagt er jobb, bolig og et sosialt nettverk avgjørende for å holde seg unna ny kriminalitet etter soningen,   men selvtillit og en tro på at man kan lykkes med noe,  må ligge som fundament.

Jeg håper slike pilegrimsvandringer i Norge kan fortsette for innsatte.

Horten, den 31.1.2007
Rolf Eckbo
Prosjektleder, leder av Pilegrimsforeningen i Vestfold


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.